Home

Kontroly potravinových etikiet zabezpečujú, aby potraviny a potravinové výrobky spĺňali národné a medzinárodné normy označovania.

V stále sa meniacej oblasti predpisov sa mnohí dodávatelia potravín a potravinárskych výrobkov, dovozcovia, vývozcovia a maloobchodníci obracajú na nás s požadavkou, aby sme ich informovali o aktuálnom dianí ako na miestnej, tak aj na medzinárodnej úrovni.

Spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú potrebu zdravej výživy, čoho priamym dôsledkom je okrem iného aj to, že chcú vedieť viac o potravinách, ktoré jedia. Čoraz viac kupujúcich číta etikety na potravinárskych výrobkoch, aby boli informovaní o tom, čo obsahujú a mohli tak dosiahnuť informované rozhodnutia o nákupe.

Naša globálna sieť odborníkov na potraviny vám pomôže uspokojiť váš spotrebiteľský dopyt. Disponujeme miestnymi vedomosťami, jazykovými a odbornými znalosťami a zbavujeme vás potreby udržiavať rozsiahle interné zdroje.

Jednorazová Služba

Podporujeme celý proces vývoja etikiet. Od jednoduchej kontroly etikiet s cieľom overiť súlad s potravinovými predpismi, po úplný jazykový preklad a overovanie rozloženia značenia a dizajnu etikiet sme s vami na každom kroku.

Dôsledky toho, že nebude zabezpečený súlad štítkov s požiadavkami špecifickými pre trh môžu byť vážne; námietky orgánov štátnej správy, stiahnutie výrobkov z trhu a opätovné označovanie. Všetky tieto náklady zvyšujú a poškodzujú reputáciu. Aby sme znížili riziko nesúladu, môžeme preskúmať označenia potravín podľa všetkých relevantných kritérií vrátane:

 • Názvu potraviny
 • Zoznamu prísad a súladu so zložením výrobku (napr. či sú použité pridané látky povolené)
 • Informácie o alergénoch
 • Popisu výživových hodnôt
 • Rozloženia štítku, obrázkov, jazyka a typu kompatibility
 • Zdravotných a výživových hodnôt
 • Označovacích prvkov, ktoré sa vyžadujú na vnútroštátnej úrovni

Výživové Hodnoty

Minimálne 74 krajín a obchodných blokov má určitú formu nariadení o označovaní výživových látok alebo je v procese ich prípravy. Medzi jednotlivými krajinami však existuje nízky súlad, možno s výnimkou Európy. Aby bolo možné dosiahnuť úplné dodržiavanie pravidiel, je potrebné, aby označenia posúdili odborníci, ktorí rozumejú osobitným predpisom pre označovanie platné v krajine, do ktorej sa bude výrobok dovážať. Naši odborníci sú kompetentní a dobre informovaní o mnohých a rôznorodých požiadavkách špecifických pre jednotlivé krajiny.

Uvedenie obsahu zdravotných /výživových hodnôt

Prísne regulované potraviny a potravinové výrobky s uvedením obsahu zdravotných a / alebo výživových hodnôt musia byť tak preukázané ako aj povolené. Regulačné orgány prísne kontrolujú nároky vrátane Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín (EFSA) v EÚ a v USA Úrad pre potraviny a liečivá (FDA).

Naše služby týkajúce sa zdravotného stavu potravín / výživových látok zabezpečujú, že všetky zložky sú uvedené a tvrdenia sú overené.

Označovanie GMO

Obzvlášť zložitú oblasť predstavuje označovanie geneticky modifikovaných (GMO) / geneticky vyvíjaných (GE) produktov, ktoré sa požaduje v približne 64 krajinách, pričom požiadavky každej krajiny sú odlišné. Európa má dobre zavedené požiadavky, zatiaľ čo USA nedávno zaviedli federálny zákon vyžadujúci označovanie GMO/GE.

Služby SGS

Ponúkame službu kontroly etikiet na jednom mieste. Zvoľte si jednu, niektoré, alebo všetky nasledovné služby, aby ste splnili požiadavky kladené na vaše cieľové trhy:

 • Kontrola potravinových etikiet v súlade s národnými / regionálnymi požiadavkami
 • Preklad relevantných informácií v súlade s predpismi o označovaní
 • Prehľad navrhovaných prekladov
 • Zosúladenie požiadaviek medzi rôznymi krajinami
 • Podpora pri dispozičnom riešení od návrhu tlače po formát pripravený na tlač, vrátane druhého preverenia na potvrdenie správnosti zmien
 • Stanovisko k reklamáciám

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, budú vaše recenzie na označenie potravín vykonané v spolupráci s odborníkmi v oblasti potravín pre každú krajinu, do ktorej bude produkt dodaný / dovezený. Tým je zaručené, že recenzenti sú plne oboznámení s jazykom, vnútroštátnymi právnymi požiadavkami a bežnou praxou.

Online služby kontroly etikiet

Náš systém manažmentu etikiet (Label Management System - LMS) je webový nástroj, ktorý podporuje kontrolu etikiet vrátane prekladateľských služieb. Ponúka rôzne výhody ako napríklad:

 • Jednoduché zaznamenávanie a následné odosielanie objednávok na posúdenie etikiet potravín
 • Automatizovaný systém oznamovania
 • Online systém zasielania správ – s cieľom kontaktovať recenzentov v rôznych krajinách
 • Správy o preverovaní etikiet
 • História a štatistické údaje pre všetky vaše archivované práce a objednávky

Vďaka kanceláriám a testovacím zariadeniam na celom svete vám spoločnosť SGS ponúka skutočne globálnu / miestnu službu na kontrolu označovania potravín, ktorá znižuje riziko chyby pri označovaní a pomáha zabezpečiť súlad.

Obráťte sa na miestnu pobočku SGS prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na +421 55 7836 121, aby ste zistili ako môžeme pomôcť Vašej spoločnosti. Prípadne navštívte našu globálnu webovú stránku a dozviete sa viac o širokom rozsahu služieb, ktoré ponúka Skupina SGS.